ANKEP 400 MG 30 FILM TABLET 2023 Fiyat

ANKEP 400 MG 30 FILM TABLET Fiyatı

ANKEP Ne İçin Kullanılır

ANKEP sığır kaynaklı laktoz monohidrat içermektedir. ANKEP aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir:

-Bipolar bozukluğa eşlik eden majör depresif ataklar: Bu durumda kendinizi üzgün hissedersiniz. Karamsarlık, suçluluk, enerji kaybı, iştah azalması ve uykusuzluk hissedebilirsiniz.

-Bipolar bozuklukta orta-ileri derece mani atakları: aşırı coşkulu, heyecanlı, mutlu, meraklı veya hiperaktif olursunuz (uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyar, daha konuşkan olur, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilirsiniz) ya da saldırgan veya yıkıcı tavırlar dahil karar verme yeteneğinizde zafiyet oluşur.

-Daha önce ketiapin tedavisine cevap vermiş olan bipolar bozukluğu olan hastalarda mani ve depresif atakların nüks etmesinin önlenmesinde.

-Şizofreni: gerçekte var olmayan şeyleri duyabilir veya hissedebilirsiniz; gerçek olmayan şeylere inanırsınız ya da garip şüphe, endişe, kafa karışıklığı, suçluluk, gerginlik, can sıkıntısıKendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuz ANKEP reçetenizi yazmaya devam edebilir.

ANKEP Yan Etkileri

Herkeste oluşmasa da tüm ilaçlar gibi bu ilaç da yan etkilere neden olabilir.


Aşağıdakilerden biri olursa, ANKEP'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz;

🔴 Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi alerjik reaksiyonlar (anaflaktik reaksiyonlar).
🔴 Deride kabarcıklar, deride şişme ve ağız çevresinde şişme dahil alerjik
🔴 Deride ani kabarma, genellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda şişme (anjiyoödem).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ANKEP'e karsı
ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.Bu yan etkiler seyrek olarak görülür. Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:
🔴 Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
🔴 Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
🔴 Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
🔴 Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
🔴 Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
🔴 Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.ANKEP'in diğer yan etkileri şunlardır:

Çok yaygın
🔴 Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir), baş ağrısı, ağız kuruluğu,
🔴 Uyuklama hali (ANKEP almaya devam ettiğinizde zamanla geçebilir) (düşmeye neden olabilir),
🔴 İlacın kesilme semptomları (ANKEP kullanmayı kestiğinizde görülen belirtiler); bunlara uyuyamama (uykusuzluk), hasta olma (bulantı), baş ağrısı, ishal, hasta olma (kusma), baş dönmesi ve huzursuzluk dahildir. İlacın en az 1 ila 2 haftalık bir periyotta kademeli olarak kesilmesi önerilir.
🔴 Kilo alımı,
🔴 Anormal kas hareketleri. Bunlara kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması dahildir.
🔴 Bazı yağların miktarında değişiklikler (trigliseridler ve toplam kolesterol).Yaygın
🔴 Kalp hızında artış (taşikardi),
🔴 Kalp çok güçlü çarpıyor, çok hızlı atıyor ya da kalp atışları arasında atlama oluyor gibi hissetmek,
🔴 Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık),
🔴 Halsizlik ve güçsüzlük hissi,
🔴 Kol veya bacaklarda şişme,
🔴 Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),
🔴 Kan şekerinin yükselmesi,
🔴 Bulanık görme,
🔴 Anormal rüyalar ve kabuslar,
🔴 Açlık hissi (iştah artışı),
🔴 Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu,
🔴 Konuşma ve telaffuzda güçlük,
🔴 Depresyonda artış ve intihar düşünceleri,
🔴 Nefes darlığı,
🔴 Kusma (özellikle yaşlılarda),
🔴 Ateş,
🔴 Kandaki tiroid hormonları miktarlarında değişiklikler,
🔴 Bazı kan hücresi tiplerinin sayılarında azalmalar,
🔴 Kanda ölçülen karaciğer enzimleri miktarlarında artışlar,
🔴 Kanda prolaktin hormonu miktarında artışlar. Prolaktin hormonunun yükselmesi nadir vakalarda aşağıdakilere yol
açabilir:
🔴 Erkeklerde ve kadınlarda memede şişlik ve beklenmedik şekilde süt
🔴 Kadınların adet görmemesi ya da düzensiz adet görmesi.Yaygın olmayan
🔴 Nöbetler,
🔴 Deride kabarcıklar, deride şişme ve ağız çevresinde şişme dahil alerjik reaksiyonlar,
🔴 Bacaklarda huzursuzluk hissi (huzursuz bacak sendromu olarak da adlandırılır),
🔴 Yutkunmada güçlük,
🔴 Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler,
🔴 Cinsel aktivitede bozukluk,
🔴 Şeker hastalığı (diyabet),
🔴 EKG'de görülen, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklik (QT uzaması),
🔴 Tedaviye başlandığında normal kalp hızından daha yavaş atma görülebilir ve düşük kan basıncı ve bayılma ile ilişkilendirilebilir,
🔴 İdrar yapma güçlüğü,
🔴 Bayılma (düşmeye neden olabilir),
🔴 Geniz tıkanıklığı,
🔴 Alyuvar (kırmızı kan hücre) miktarında azalma,
🔴 Kanda sodyum miktarının azalması,
🔴 Nötropeni,
🔴 Önceden var olan şeker hastalığının (diyabet) kötüleşmesi.
Seyrek
🔴 Ateş, terleme, kaslarda sertleşme, çok uykulu hissetme ya da bayılmanın bir kombinasyonu ("nöroleptik malign sendrom" olarak adlandırılan bir bozukluk),
🔴 Deri ve gözlerde sararma (sarılık),
🔴 Karaciğer iltihabı (hepatit),
🔴 Priapizm (uzun süren ve ağrılı ereksiyon),
🔴 Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore),
🔴 Adet düzensizliği,
🔴 Göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarları boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlarındaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.
🔴 Uyku halindeyken yürümek, konuşmak, yemek yemek ve diğer aktivitelerde bulunmak,
🔴 Vücut sıcaklığının azalması (hipotermi),
🔴 Pankreas iltihabı,
🔴 Aşağıdaki üç durumun veya daha fazlasının bileşimi olan bir durum (metabolik sendrom da denir): Karın bölgesinde yağ artışı, "iyi kolesterol" (HDL_K)'de azalma, kanda trigliseridler denilen yağ tipinde artış, yüksek kan basıncı ve kanda şeker artışı,
🔴 Agranülositoz denilen bir durum; düşük beyaz kan hücresi sayısı ile ateş, grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı ya da diğer bir enfeksiyon,
🔴 Bağırsak tıkanması,
🔴 Kanda kreatin fosfokinaz seviyelerinde artış (kaslardaki bir madde),
🔴 Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi).
Çok seyrek
🔴 Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar,
🔴 Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (anaflaksi),
🔴 Deride ani kabarma, genellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda (anjiyoödem),
🔴 Deri, ağız, göz ve genital bölgelerde şiddetli soyulma durumu (Stevens_Johnson sendromu),
🔴 İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması,
🔴 Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı (rabdomiyoliz).
Bilinmiyor
🔴 Düzensiz kırmızı beneklerle birlikte deri döküntüsü (eritema multiforme),
🔴 Ateş, deride kabarcık oluşumu ve derinin soyulması gibi belirtilerin görüldüğü ciddi, ani alerjik reaksiyon (toksik epidermal nekroliz),
🔴 Hamilelerin ANKEP kullanımına bağlı olarak yeni doğan bebeklerde ilaç kesilme belirtilerinin görülmesi.
ANKEP'in dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklarına
sebep olabilir.

Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlara kandaki bazı yağların (trigliseridler ve total kolestrol) ve şeker miktarında değişiklikler, kandaki tiroid hormonlarının miktarında değişiklikler, karaciğer enzimlerinde artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma, kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalma, kan kreatin fosfokinaz miktarında (kaslardaki bir madde) artış ve kanda prolaktin hormonunun miktarında artış dahildir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

🔴 Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi
🔴 Kadınlarda aylık periyodlarının olmaması ya da düzensiz periyodlar yaşamaları

Pediyatrik popülasyon
Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin aynıları çocuk ve ergenlerde de görülebilir
Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlerde daha sık görülür veya erişkinlerde görülmez:

Çok yaygın
🔴 Kanda prolaktin adlı hormon miktarında artış. Nadiren bazı vakalarda prolaktin hormon artışını aşağıdakiler izleyebilir:
🔴 Erkek ve kız çocuklarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi
🔴 Kızların aylık periyodlarının olmaması ya da düzensiz periyodlar yaşamaları
🔴 İştah artması,
🔴 Kusma,
🔴 Anormal kas hareketleri. Bunlara kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması
🔴 Kan basıncı artışı.Yaygın
🔴 Zayıf, güçsüz hissetme (bayılmaya sebep olabilir),
🔴 Geniz tıkanması,
🔴 Huzursuz.

ANKEP Etkin Madde

Ketiapin

Sayfayı paylaş:
önemli uyarı

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

İlacın fiyatını görmek için lütfen aşağıya tıklayın

İlacın fiyatını göster

ANKEP İlaç hakkında daha fazla bilgi

Barkod: 8699565090193

ATC Kodu: N05AH04

Ziyaretçi sayısı: 2782


ANKEP 400 MG - Alternatif İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın


Hepsini Göster →


İLAÇ ADI Görüntüleme
ANKEP 50 MG FİLM TABLET (30 FİLM TABLET) 2625 Görüntüleme
AS-KALMEKS 100 MG 30 FILM TABLET 3999 Görüntüleme
AS-KALMEKS 100 MG 60 FILM TABLET 1885 Görüntüleme
AS-KALMEKS 200 MG 30 FILM TABLET 2692 Görüntüleme
AS-KALMEKS 200 MG 60 FILM TABLET 734 Görüntüleme
AS-KALMEKS 25 MG 30 FILM TABLET 4293 Görüntüleme
AS-KALMEKS 25 MG 60 FILM TABLET 3182 Görüntüleme
CEDRINA 100 MG 30 FILM TABLET 3740 Görüntüleme
CEDRINA 100 MG 60 FILM TABLET 3435 Görüntüleme
CEDRINA 150 MG 30 FILM TABLET 1511 Görüntüleme
CEDRINA 150 MG 60 FILM TABLET 904 Görüntüleme
CEDRINA 200 MG 30 FILM TABLET 3188 Görüntüleme
CEDRINA 200 MG 60 FILM TABLET 2037 Görüntüleme
CEDRINA 25 MG 30 FILM TABLET 1400 Görüntüleme
CEDRINA 25 MG 60 FILM TABLET 2919 Görüntüleme
CEDRINA 300 MG 30 FILM TABLET 3320 Görüntüleme
CEDRINA 300 MG 60 FILM TABLET 1314 Görüntüleme
CEDRINA 400 MG 30 FILM TABLET 5299 Görüntüleme
CEDRINA 400 MG 60 FILM TABLET 4830 Görüntüleme
CEDRINA 50 MG 30 FILM TABLET 3375 Görüntüleme
CEDRINA 50 MG 60 FILM TABLET 3611 Görüntüleme
CEDRINA XR 150 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET 4802 Görüntüleme
CEDRINA XR 150 MG UZATILMIS SALIMLI 60 TABLET 2312 Görüntüleme
CEDRINA XR 200 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET 4892 Görüntüleme
CEDRINA XR 200 MG UZATILMIS SALIMLI 60 TABLET 2797 Görüntüleme
CEDRINA XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET 1891 Görüntüleme
CEDRINA XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 60 TABLET 4203 Görüntüleme
CEDRINA XR 400 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET 4716 Görüntüleme
CEDRINA XR 400 MG UZATILMIS SALIMLI 60 TABLET 1936 Görüntüleme
CEDRINA XR 50 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET 4968 Görüntüleme
CIZYAPINE 100 MG 30 TABLET 1928 Görüntüleme
CIZYAPINE 200 MG 30 TABLET 1397 Görüntüleme
CIZYAPINE 25 MG 30 FILM TABLET 879 Görüntüleme
CIZYAPINE 300 MG 30 FILM TABLET 1367 Görüntüleme
GYREX 100 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI  TABLET) 4819 Görüntüleme
GYREX 100 MG FILM KAPLI TABLET (60 FILM KAPLI TABLET) 1514 Görüntüleme
GYREX 200 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI  TABLET) 2890 Görüntüleme
GYREX 200 MG FILM KAPLI TABLET (60 FILM KAPLI  TABLET) 2351 Görüntüleme
GYREX 25 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET) 2134 Görüntüleme
GYREX 25 MG FILM KAPLI TABLET (60 FILM KAPLI TABLET) 1160 Görüntüleme

Tüm Kategoriler | Hepsini Gör


İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

ALINDIĞI YOL ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE
Deriden Değişken
Ağızdan 30-90 Dakıka
Rektal 5-30 Dakika
Cilt Altı 15-30 Dakika
Kasiçi 10-20 Dakika
Dilaltı 3-5 Dakika
İnhalasyon 3 Dakika
Endotrakeal 3 Dakika
Damar Yolu 30-60 Saniye

Bu sayfada hakkında okuduğunuz:
ANKEP 400 MG 30 FILM TABLET Fiyatı
Ve
ANKEP 400 MG 2023 fiyat ve kullanma talimatı